Algemene Voorwaarden

Uitvoering van de opdracht

Op Jesse Caron rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Jesse Caron adviseert bij deelname aan aangeboden sportieve activiteiten het dragen van geschikte kleding en schoeisel. Deelnemers van de functionele kracht en/of snelheid trainingen zijn verplicht tot het dragen van teamkleding. De verplichting strekt zich tot het dragen van zichtbare bovenkleding. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Jesse Caron bepaald. Jesse Caron voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Jesse Caron niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel. Mits de opdrachtgever niet de deelnemer is van de door Jesse Caron aangeboden activiteit adviseert Jesse Caron ten allen tijden de aanwezigheid van de opdrachtgever om inzicht te vergroten over de trainersarbeid van zowel trainer als deelnemer en om misverstanden te voorkomen. Desondanks is het niet toegestaan zich op onveilige afstand van de betreffende training te bevinden. Deelnemer en opdrachtgever zijn te gast op de accommodatie waar getraind wordt. Hier dient met respect mee omgegaan te worden evenals met respect voor elkaar. Houdt men zich niet aan deze regel dan wordt de desbetreffende persoon geschorst of verwijderd van de training. Jesse Caron behoudt zich het recht voor tot het plaatsen van reclame bij het geven van een clinic op locatie.

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de consument na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Jesse Caron of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Het herroepingsrecht is niet mogelijk voor overeenkomsten die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld volgen van trainingen of diensten. De consument kan deze overeenkomst wel ten allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen. Deze overeenkomst kan niet worden overgedragen aan een andere consument. Deze overeenkomst mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. Jesse Caron adviseert deelnemers van persoonlijke trainingen of groepstrainingen functionele kracht en/of snelheid vóór het verlopen van de overeenkomst met Jesse Caron te overleggen over de mogelijkheden voor een eventuele verlenging. Jesse Caron adviseert bij de wens tot tussentijds opzeggen met Jesse Caron te overleggen voor een passende oplossing, waar mogelijk kan het overgebleven trainingstegoed worden ingezet voor persoonlijke trainingen en/of groepstrainingen.

Garantie

Jesse Caron staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. De garantie geldt niet indien de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. De garantie geldt niet indien de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.

Betalingsvoorwaarden

Op de website van Jesse Caron worden de geldende tarieven vermeld. De vermelde bedragen op de website en offertes zijn inclusief BTW. Betaling van producten en/of diensten dient in één keer plaats te vinden alvorens de producten worden geleverd en/of er deelgenomen kan worden aan de betreffende diensten (trainingen); mocht er zich een andere situatie voordoen, behoudt Jesse Caron zich het recht voor om 10% administratiekosten te berekenen.

Leveringsvoorwaarden

Jesse Caron zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering van bestelde producten geldt het adres dat de consument aan Jesse Caron kenbaar heeft gemaakt. Jesse Caron zal geaccepteerde productbestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een productbestellingen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de productbestellingen geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. In geval van ontbinding conform dit artikel zal Jesse Caron het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Jesse Caron tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Jesse Caron bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Overmacht, vakanties en feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Jesse Caron is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van Jesse Caron of bij onvoldoende belangstelling van een groepstraining behoudt Jesse Caron het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, wordt getracht binnen te trainen maar kan een training ook worden afgelast. Bij afwezigheid van Jesse Caron wordt de opdrachtgever altijd zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Bij groepstrainingen op nationale feestdagen zal de deelnemer van te voren op de hoogte gesteld worden of en eventueel hoe er aangepast getraind wordt. Als de deelnemer tijdens de afwezigheid van Jesse Caron een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.

Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Jesse Caron zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Jesse Caron aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Aansprakelijkheid

Voor elke door Jesse Caron aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Jesse Caron kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan de aangeboden activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Jesse Caron is niet aansprakelijk voor enige blessure(s) of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Jesse Caron niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Jesse Caron georganiseerde activiteiten. Jesse Caron is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk gegeven instructies, dan wel schade te wijten is aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Jesse Caron wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Jesse Caron aanbiedt. De deelnemer is jegens Jesse Caron aansprakelijk wanneer Jesse Caron op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk gegeven instructies aan deze deelnemer. De deelnemer dient Jesse Caron te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Privacy Verklaring

Jesse Caron dankt u voor het vertrouwen dat u in hem stelt en belooft zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Jesse Caron is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor zijn activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben wij gegevens van u nodig. Jesse Caron verplicht zichzelf strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van zijn klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve en communicatieve doeleinden van Jesse Caron gebruikt en bewaard. Het gaat hier enkel én alleen om de volgende persoonsgegevens; naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, kledingmaat, de sport die u beoefent, contactgegevens van derden (ouders/verzorger/begeleiders), bankgegevens, voorkeuren van trainingstijden en het digitale contact dat u met Jesse Caron heeft. Contactinformatie wordt gebruikt om (vernieuwde) informatie omtrent de diensten en producten van Jesse Caron te verzenden. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Alle persoonsgegevens zijn enkel en alleen inzichtelijk voor Jesse Caron en worden beveiligd digitaal-opgeslagen. Jesse Caron houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die vernieuwde AVG-wet voorschrijft. Op de websites van Jesse Caron is 'Google Analytics' geïnstalleerd maar volledig privacyvriendelijk ingesteld volgens de AVG richtlijnen. U heeft het recht op dataportabiliteit, vergetelheid, inzage, rectificatie en aanvulling, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de gegevensverwerking en duidelijke informatie.

Intellectueel eigendom

Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Jesse Caron zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Trainingen, modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Jesse Caron voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Jesse Caron. Filmen, fotograferen, publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Jesse Caron. Alle door Jesse Caron verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, oefeningen, videos, afbeeldingen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Jesse Caron zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Jesse Caron ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Jesse Caron zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer. De naam Jesse Caron evenals het beeldmerk van JesseCaron.com, een geregistreerd beeldmerk, mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gebruikt.

Feedback & Klachten

De diensten en producten zijn door Jesse Caron ontwikkeld op basis van zijn eigen ervaringen en dat van zijn consumenten, Jesse Caron staat dan ook open voor het ontvangen van feedback op zijn diensten en producten. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de Jesse Caron. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst met Jesse Caron dienen binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de Jesse Caron, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Jesse Caron binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Een klacht schort de verplichtingen van Jesse Caron niet op, tenzij Jesse Caron schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Jesse Caron, zal Jesse Caron een passende oplossing bieden. Op overeenkomsten tussen Jesse Caron en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.